Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

JĘZYK FRANCUSKI W KLASACH IV-VIII

Uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego w klasie IV i kontynuują ją aż do klasy VIII w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W pierwszym etapie nauki języka francuskiego szkoła:
• zapewnia dostosowanie treści nauczania i metod pracy do wieku dzieci;
• korzysta z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających nową podstawę programową: Vitamine cz.1 i 2, C.Martin, D.Pastor, Nowela oraz Super Max cz 1 i 2, C.Denisot, C. Macquart Martin, Hachette;
• daje możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Francji dzięki projektowi „Etwinnig” .

Celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu zapewniającym minimum komunikacji w sytuacjach dnia codziennego. Umiejętności, które powinny posiadać dzieci po trzyletniej nauce w szkole podstawowej, to:
• rozumienie ze słuchu: rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wyszukiwanie w usłyszanym tekście informacji;
• mówienie: prowadzenie dialogu w typowych sytuacjach dnia codziennego, udzielanie informacji o sobie i o najbliższym otoczeniu;
• czytanie: rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów, wyszukiwanie konkretnych informacji;
• pisanie: przekazanie informacji o sobie i swoich zainteresowaniach. Na etapie nauczania w szkole podstawowej zajęcia mają często formę zajęć ludycznych: piosenka, gra, zabawa, recytacja.