Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Efekty kształcenia z języka angielskiego po 8 klasie

1. Słownictwo

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

• człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
• miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
• edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
• praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
• życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
• żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
• zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
• podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
• kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
• sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
• zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
• nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjnokomunikacyjnych);
• świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)
• życie społeczne

2. Gramatyka

• tryb rozkazujący
• czasownik be oraz have got
• konstrukcja there is / there are, there was / there were
• konstrukcja like / love, hate + gerund
• konstrukcja would like to + bezokolicznik
• czasowniki + gerund lub + bezokolicznik
• konstrukcje too / enough
• czasowniki modalne i semi – modalne: can / can’t , must / mustn’t , may, might , could / couldn’t , should / shouldn’t , have to / don’t have to
• Present Simple – czynności trwające stale lub powtarzające się
• Present Continuous – czynności odbywające się w chwili mówienia lub czynności zaplanowane w przyszłości
• Present Perfect – opisywanie doświadczeń, czynności, które wydarzyły się niedawno, ale brak dokładnej informacji kiedy; ich skutek jest widoczny w chwili mówienia; czynności trwające do chwili obecnej
• Past Simple (czasownik be , czasowniki regularne i nieregularne) – czynności, które wydarzyły się w określonej przeszłości
• Past Continuous – czynności, które trwały w przeszłości przez pewien czas lub trwały w chwili, gdy wydarzyło się coś innego
• Future Simple – czynności przyszłe, przewidywanie, spontaniczne decyzje
• konstrukcja be + going + to – plany i zamierzenia
• Past Perfect – opisywanie czynności zaprzeszłych
• zdania warunkowe typu 0, 1 i 2
• strona bierna – czas teraźniejszy

Rzeczowniki:

• liczba mnoga rzeczowników (regularne i wybrane nieregularne)
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński)

Przedimki:

• przedimek nieokreślony a / an:
• przedimek określony the
• przedimek zerowy (brak przedimka)
• określniki any, some, many, much, a lot of,

Zaimki:

• wskazujace (this, these, that, those)
• osobowe (I, you, he, she, it, we, they)
• dzierżawcze (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
• dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them)
• zwrotne (myself, yourself, himself, herself,f itself, ourselves, yourselves, themselves)
• względne (who, which, where, that, whose)

Przymiotniki:

• przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość
• dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their)
• stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne)
• porównania (as … as , longer than)

Przysłówki:

• częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never) i ich miejsce w zdaniu
• czasu przeszłego i przyszłego (last week, ago, next year, at eight o’clock, tomorrow itp)
• sposobu (slowly)
• stopnia (very)
• miejsca (here, there )
• formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast)

Spójniki:

• and, but, or
• next, then, after, before
• because, so
• if
• when, while

Przyimki:

• w okolicznikach miejsca (in, on, at, over, opposite, next to itp.)
• w okolicznikach czasu (on Monday, at … o’clock, in summer, after midnight)

Liczebniki:

• główne
• porządkowe (first, second, third, fourth, itd.)

3. Umiejętności

Przedstawienie siebie i innych, dokonywanie opisu osób, zwierząt i przedmiotów,
• Prowadzenie rozmowy, stosowanie zwrotów grzecznościowych,
• Opisywanie czynności trwających oraz rutynowych, codziennych i zwyczajów.
• Porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności
• Wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość
• Wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości
• Podejmowanie spontanicznych decyzji
• Pytanie i prośba o informację
• Wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych
• Prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego
• Określanie umiejętności, kompetencji
• Określanie posiadania i przynależnośc
• Wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii
• Pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób
• Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
• Wyrażanie uczuć i emocji
• Wyrażanie prośby
• Zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby
• Udzielanie rad, proszenie o radę
• Wyrażanie zakazu i nakazu
• Ostrzeganie i instruowanie
• Pytanie o pozwolenie
• Udzielanie i odmawianie pozwolenia
• Wyrażanie przyczyny i skutku (np. to…because…)
• Wyrażanie warunku (np. If you want to…)
• Proponowanie, przyjęcie lub odrzucenie propozycji
• Składanie gratulacji i życzeń
• Odpowiadanie na życzenia i gratulacje
• Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie

4. Rozumienie tekstu słuchanego

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
• określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
• określa intencje nadawcy/autora tekstu;
• określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
• znajduje w tekście określone informacje;
• rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
• układa informacje w określonym porządku;
• rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu., znajduje w wypowiedzi określone informacje; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

5. Rozumienie tekstu

• Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie, proste teksty naukowe
• określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
• określa intencje nadawcy/autora tekstu;
• określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
• znajduje w tekście określone informacje;
• rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
• układa informacje w określonym porządku;
• rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.
Bibliografia:
Podstawa programowa nauczania języka angielskiego dla klasy 8,
Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Macmillan