Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Efekty kształcenia z języka angielskiego po klasie III szkoły podstawowej

I. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem dotyczącym jego samego i jego najbliższego otoczenia, w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

3) moja szkoła;

4) mój dzień, moje zabawy;

5) ubrania;

6) jedzenie;

7) zakupy w sklepie;

8) mój czas wolny i wakacje, zabawki, zainteresowania;

9) święta i tradycje, mój kraj;

10) sporty;

11) moje zdrowie i samopoczucie;

12) przyroda wokół mnie, rośliny, zwierzęta, pogoda;

13) życie na wsi i w mieście;

14) zawody;

15) liczby od 1 do 100;

16) świat baśni;

17) kalendarz, podawanie godziny.

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

2) znajduje w tekście określone informacje.

IV. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy proste i krótkie wypowiedzi, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie;

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

V. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

2) pisze proste i krótkie zdania, według wzoru i samodzielnie.

VI. W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

3) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

4) wyraża swoje upodobania.

VII. Uczeń:

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się językiem angielskim.

VIII. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku angielskim, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

IX. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

X. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim, np. ze słowników obrazkowych, książeczek, stron internetowych.

< wstecz