Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Erasmus+ (2014-2016)

Nasza Szkoła realizuje Program Unijny Erasmus Plus, Akcja K1- Mobilność Szkolnej Kadry, w okresie od listopada 2014r do października 2016r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów na 3 etapach edukacji i ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie szkoleń językowo-metodycznych na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Niemiec.

Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/
Koordynator Projektu: Izabela Kołando
The Erasmus+ Project Results Platform:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

Nauczanie CLIL w naszej szkole

Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści, m.in. podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw oraz umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem.

W praktyce szkolnej nauczanie systemem CLIL, opiera się na przekazywaniu treści z zakresu, np. biologii, chemii, matematyki za pomocą języka obcego. Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału z danego przedmiotu jak i z języka obcego, aby w przyszłości uczeń mógł porozumiewać się w języku obcym i również uczyć się, studiować i wykorzystywać język obcy w pracy (http://ils.pwsz.edu.pl, Języki Obce w Szkole, 6/2010).

W obecnym roku szkolnym, nauczyciele Naszej Szkoły będą wdrażać system CLIL na trzech etapach edukacji – w klasach 1 SP oraz podczas zajęć Obieżyświat, w klasach 4-6 SP podczas zajęć matematyki, muzyki i języka polskiego oraz w klasach 1-3 Gimnazjum podczas zajęć chemii, biologii i geografii. Wdrażana metoda nauczania zwiększa motywacje uczniów i stwarza warunki do komunikacji w języku obcym. Powołując się na słowa Dieter Wolff, cytowane przez Uniwersytet Warszawski „punktem wyjścia dla integracji są treści przedmiotowe, a nauka języka jest ich pochodną. W wyniku fuzji nie uzyskamy prostej sumy elementów, lecz nową wartość, która pozwala spojrzeć na tę całość z innej perspektywy” („Między teorią a praktyką,” 2010, 8).

Lekcja europejska w ramach projektu Erasmus+

W dniu 07.01.2016 roku, gościliśmy w Naszej Szkole przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, którzy przeprowadzili dla naszych uczniów lekcje europejskie. W trakcie lekcji, pracownicy Europe Direct w ciekawy sposób przekazali wiedzę na temat Unii Europejskiej: jej podstawowych symboli, historii powstania, języków urzędowych, znanych Europejczyków, instytucji unijnych – ich kompetencji i zachodzących w nich procesów. Lekcje europejskie to również wspaniały sposób przybliżenia zagadnień związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Formy wdrażania Projektu Erasmus Plus

Patronat czasopisma Języki Obce w Szkole

W dniu 17 października 2015 roku, uczniowie, nauczyciele i rodzice Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie obchodzili Święto Szkoły pod tytułem „Języki świata”. Projekt został objęty patronatem medialnym czasopisma Języki Obce w Szkole.

Pomysł Święta Szkoły połączony z prezentacją języków świata wynikał z założeń programowych Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, będącego podstawą projektu Erasmus+, Akcja K1, który jest realizowany w Zespole Szkół w latach 2014-2016 i ma na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie szkoleń językowo-metodycznych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie czasopisma: http://jows.pl/projekty/swieto-szkoly-i-projekt-erasmus-plus

Język angielski

Główne założenia metody CLIL – Zintegrowane Nauczanie Języka i Przedmiotu, wdrażane podczas zajęć przedmiotowych w Zespole Szkół Przymierza Rodzi

W sierpniu 2015r, dziesięcioosobowa grupa nauczycieli Naszej Szkoły uczestniczyła w kursie językowo-metodycznym CLIL w ramach programu Erasmus Plus na terenie Wielkiej Brytanii. Podczas szkolenia nauczyciele Naszej Szkoły mieli szanse wzbogacić swój warsztat pracy, podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów oraz nawiązać współpracę w celu wypracowania nowych projektów edukacyjnych.

Celem szkolenia było doskonalenie znajomości języka angielskiego, wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji i zapoznanie się z zasadami integracji przedmiotowo-językowej CLIL, której model funkcjonuje od kilku lat w wielu szkołach europejskich, m.in. w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Podejście CLIL wykorzystywane w edukacji polega na zintegrowanym nauczaniu języka obcego (np. języka angielskiego) i wybranego przedmiotu począwszy od pierwszego etapu edukacji. Głównym założeniem metody CLIL jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go jako narzędzia zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Język niemiecki

Podczas wakacji nauczycielki germanistki naszej szkoły uczestniczyły w dwutygodniowych kursach międzynarodowych dla nauczycieli uczących języka niemieckiego organizowanych przez Goethe Institut w ramach programu Erasmus+. Dwie panie wyjechały do Getyngi, jedna do Bremy. Kursy poświęcone były podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pomogły ubogacić warsztat pracy pod względem metodycznym oraz bardziej udoskonalić język. Zajęcia o charakterze międzynarodowym były dobrym doświadczeniem, przekładającym się na pracę z dziećmi w szkole.

Język francuski

W ramach projektu Erasmus+ jedna z naszych nauczycielek języka francuskiego wzięła udział w szkoleniu językowo-metodycznym, które odbyło się w Nicei. Nauczyciele z całej Europy szkolili się pod okiem międzynarodowej kadry metodyków.

Pierwszy tydzień poświęcony był umiejętności przygotowania uczniów do zdawania egzaminów certyfikacyjnych z języka francuskiego. Podczas drugiego tygodnia uczestnicy poznawali dynamiczne i bardzo wydajne sposoby nauczania języka obcego w klasie.

Zajęcia odbywały się w budynku o charakterystycznej dla miasta architekturze.