Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Dobry start, dobra przyszłość (2013-2014)

Projekt prowadzony w szkołach podstawowych Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podsumowując, w poszczególnych placówkach zrealizowano:
– 528 godz. w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie,
– 819 godz. w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie,
– 784 godz. w Szkole Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin w Warszawie.

Łącznie zrealizowano 2 131 godzin zajęć dodatkowych.

            Obserwacja dzieci podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty uzyskane dzięki realizowanemu projektowi. Uczniowie uczestniczący w programie znacznie lepiej zaczęli radzić sobie z przyswajaniem wiedzy. Uczniowie szczególnie uzdolnieni, którzy uczestniczyli w projekcie, znacznie rozszerzyli swoją wiedzę i umiejętności. Realizacja projektu „Dobry start, dobra przyszłość” została zakończona i przyniosła zamierzone efekty.

             Stowarzyszenie Przymierze Rodzin zakończyło realizację projektu „Dobry start, dobra przyszłość”, który trwał od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r. i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kwota dofinansowania wyniosła 189 000 zł.

            Głównym celem podjętych działań było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla około 500 uczniów trzech szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dotyczącej podniesienia kompetencji kluczowych oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w formie zajęć pozalekcyjnych. Celami szczegółowymi projektu były: zapewnienie dostępności usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, pasji i zainteresowań uczniów; niwelowanie dysproporcji edukacyjnych uczniów; podniesienie jakości procesu kształcenia i zwiększenie efektywności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprzez nowatorstwo i atrakcyjność form realizacji.

             W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania zintegrowanego: Twórcze myślenie, Pantomima, Warsztat gier planszowych, Kółko geologiczne, Kółko informatyczne, Kółko matematyczne, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Zajęcia przyrodnicze z elementami fiz.-chem., Bajkolandia – bajki terapeutyczne, Kółko teatralno-kulturalne, Legendy historyczne, Angielski z nativem – zabawy ze słownictwem, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia plastyczne, Zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją, Zajęcia logopedyczne, Szachy, Rytmika, Tańce, Zajęcia przyrodnicze, Twórcze pisanie, Architektura dla dzieci, Skandynawia – legendy, literatura, kultura, Gimnastyka korekcyjna.

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie:
Kółko matematyczne (35 godz.)
Zajęcia wyrównawcze z matematyki (70 godz.)
Kółko informatyczne (60 godz.)
Kółko geologiczne (32 godz.)
Legendy historyczne (35 godz.)
Twórcze myślenie (35 godz.)
Warsztat gier planszowych (33 godz.)
Szachy (30 godz.)
Pantomima (32 godz.)
Zajęcia przyrodnicze z elementami eksperymentów fiz. i chem. (70 godz.)
Angielski z nativem – zabawy ze słownictwem (63 godz.)
Zajęcia z rytmiki (61 godz.)
Zajęcia gimnastyczne (32 godz.)
Bajkolandia – bajki terapeutyczne (33 godz.)
Kółko teatralno-kulturalne (35 godz.)
Zajęcia plastyczne (35 godz.)
Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji (64 godz.)
Zajęcia logopedyczne (64 godz.)

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie:
Zajęcia logopedyczne (64 godz.)
Twórcze pisanie (35 godz.)
Matematyka dla uzdolnionych (70 godz.)
Zajęcia wyrównawcze z matematyki (35 godz.)
Szachy (34 godz.)
Zajęcia plastyczne (70 godz.)
Gimnastyka korekcyjna (35 godz.)
Architektura dla dzieci (32 godz.)
Angielski z nativem i zabawy ze słownictwem (61 godz.)
Skandynawia: legendy, literatura, kultura (32 godz.)
Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji (60 godz.)

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin w Warszawie:
Zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji (55 godz.)
Zajęcia logopedyczne (125 godz.)
Rytmika (120 godz.)
Zajęcia ruchowe (tańce) (125 godz.)
Matematyka dla uzdolnionych (35 godz.)
Zajęcia przyrodnicze (69 godz.)
Legendy historyczne (35 godz.)
Zajęcia plastyczne (35 godz.)
Zajęcia wyrównawcze z matematyki (60 godz.)
Szachy (60 godz.)
Angielski z nativem – zabawy ze słownictwem (65 godz.)